تفاوت بین WiMax و TD-LTE چیست؟

سرعت TD-LTE به مراتب بیشتر از وایمکس است. و سرعتی تا بیش از 10 برابر سرعت در ارسال ( (Uploadو دریافت      (Download) برخوردار است

تاخیر TD-LTE بسیار کمتر از  WiMax است و کیفیت TD-LTE دوازده برابر  WiMax است.

سرویس  WiMaX تقریبا منسوخ و از زده خارج شده است و در حال حاضر و با ظهور سرویس های LTE وایمکس دیگر جایگاه خود را از دست داده است.