سرویس های TD-LTE مناسب چه کاربرانی است؟

این سرویس در دو غالب سازمانی و خانگی طراحی شده است که اطلاعات آن در وب سایت به طور کامل موجود می باشد.