برای دریافت سرویس های TD-LTE از شرکت شما چه اقداماتی باید انجام داد؟

تماس با شماره فروش . یا تکمیل فرم درخواست سرویس در سایت

بررسی وضعیت پوشش دهی منطقه شما توسط کارشناسان فروش

در صورت پوشش دهی، ثبت اطلاعات شما و مراجعه کارشناسان فنی زونیکس به محل شما

در صورت تایید امکان ارائه سرویس با کیفیت مدنظر، مدارک مورد نیاز دریافت خواهد شد و تجهیزات نصب می شود.